Organització de l’ACE

Els òrgans de govern de l’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE) són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Assemblea General de l’ACE

L’Assemblea és l’òrgan sobirà i pot tenir caràcter ordinari o extraordinari. Es reuneix ordinàriament un cop l’any durant el primer semestre per al rendiment de comptes i l’avaluació de la gestió de la Junta en l’exercici precedent i per a l’aprovació dels pressupostos de l’exercici següent.

Disposem d’un repositori dels documents oficials de l’ACE: actes de les assemblees que s’organitzen, memòries i informes anuals accessible per als associats i associades a l’Àrea Privada.

Junta Directiva

President
Pere Campos Osuna

Vicepresident primer
Joan Miquel Canals Bosch

Vicepresident segon
Pol Sancho Virgili

Vicepresidenta tercera
Maria Cerdà Vericat

Secretària
Xènia Bonet Batet

Tresorera
Núria Vilalta Moros

Vicetresorer
Jaume Notó Aparicio

Vocal
Agnès Nadal Fontanals

Vocal
Joaquim Bielsa Ferrús

Vocal 
Anna Puig Pujol

Vocal
Misericòrdia Sanz

Vocal
Josep Anton Llaquet Isart

Vocal suplent
Maria Isabel Benito

Vocal suplent
Jaume Estruch Peret

Vocal suplent
Josep Giralt Gubert

Vocal suplent
Gerard Llauradó Iborra

Vocal suplent
Míriam Sanahuja Pié

Estatuts i Règim Intern de l’ACE

Els estatuts son els aprovats per acord de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Catalana d’Enòlegs en data 8 de febrer de 2020, a Sarral (Tarragona).

El Règim Intern de l’ACE va ser aprovat en l’Assemblea General del 09/02/1991 per els associats/es presents i contenen les modificacions aprovades en Assemblea General de data 19 de juny de 2021.