AVISO LEGAL

1- CONDICIONS GENERALS D’US DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avis (a partir d’ara, “Avis Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització del web que Associació Catalana d’Enòlegs (a partir d’ara “ACE”) posa a la seva disposició.

ACE, en tant que responsable del web informa que té el seu domicili social al Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1 , 08720 – Vilafranca del Penedès (Barcelona). NIF: G58195983. La utilització del web atribueix la condició d’usuari del web (a partir d’ara, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avis Legal a la versió publicada per ACE en el moment mateix en que l’usuari accedeix al web. ACE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut del present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Continguts que hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per l’usuari i, en particular, queda obligat a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podrà utilitzar els continguts de forma contraria a la llei, a la moral o a les bones costums acceptades en l’ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que es pugui realitzar a aquest web, o d’altres pertanyents a terceres empreses amb enllaços dins d’aquest web, que atemptin contra els drets de propietat de tercers, seguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o constitueixin material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació dels continguts d’aquest web (textos, imatges, audiovisuals o estructurals) llevat que es disposi de l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

El web ACE és un mitjà informatiu en el qual l’entitat posa a disposició dels interessats les seves dades de contacte.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Accés i utilització del web

La utilització del web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la utilització de les vies de contacte de l’entitat, siguin per mail o telèfon. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ACE o a tercers per la informació que facilita.

3.3. Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei, el present Aviso Legal, i els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que se li comuniquin, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius per als drets i interessos de tercers, o que puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’ACE, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). ACE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web, en qualsevol moment i sense preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

4.- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin al web són propietat de ACE o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Web i/o als seus serveis atribueix a l’usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials y/o signes distintius.

Així mateix, els continguts son propietat intel·lectual d’ACE o de tercers, sense que es pugui interpretar que són cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avis Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els continguts, més enllà del estrictament necessari per al correcte ús del web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUICIS

L’usuari del web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses que es puguin incloure en aquest lloc web o amb un accés mitjançant un enllaç des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que l’ACE pugui patir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el present Avis Legal.

6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT

ACE no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis del web. Quan sigui raonablement possible, ACE anunciarà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. ACE tampoc garanteix la unitat dels serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin utilitzar efectivament els serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les que es presten els serveis.

ACE no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del web i no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

ACE no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari(software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al web. De igual manera, ACE declina tota responsabilitat de les suposades fallades en el rendiment, errors, omissions, interrupcions, defectes i demores en les operacions de transmissió, errors del sistema o línia, així como en el contingut, exactitud, opinions expressades i altres connexions administrades pels mitjans citats.

ACE no garanteix la licitud, la fiabilitat i la utilitat dels continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

El web ACE pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre les que ACE no té cap control. En aquests supòsits ACE no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en tals pàgines ni dels serveis, ofertes o productes que incloguin. En el cas de que l’autoritat judicial comuniqui a l’ACE disposi d’informació efectiva de l’existència al web de continguts il·lícits o que lesionin drets d’un tercer susceptible d’indemnització, ACE col·laborarà amb els organismes competents per a la identificació de les persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar la informació o fer-ne impossible l’accés.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present Avís, ACE informa als usuaris del web sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si volen facilitar a ACE els dades personals per a la prestació dels seus serveis.

Responsable: Associació Catalana d’Enòlegs. NIF: G58195983. Adreça postal: Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1 , 08720 – Vilafranca del Penedès (Barcelona). Telèfon: 93 891 2550. Web corporatiu: www.enolegs.cat. Correu electrònic de contacte: ace@enolegs.cat

“En nom de l’Associació tractem la informació que se’ns facilita amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació o prestació de serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es manté la relació contractual, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, o fins que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no es necessitin dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic ace@enolegs.cat.”

ACE avisa a l’usuari de la utilització de cookies quan l’usuari navega pel web. Podeu saber més sobre les cookies a la nostra secció de “Política de cookies”. Les dades que se sol·liciten són adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims d’ACE. ACE només recopila dades dels seus usuaris a través del correu i el telèfon adjunt al seu web, no hi ha formularis de contacte ni cap altre mitjà de recopilació de dades personals. És responsabilitat de l’usuari oferir dades veraces, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que puguin ocasionar l’oferiment de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. De la mateixa manera, ACE s’obliga a complir amb la obligació de guardar secret sobre les dades obtingudes en els seus tractaments segons l’establert a la legislació de de protecció de dades aplicable.

8- DURADA

ACE podrà interrompre el servei del web i està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels serveis en qualsevol moment. Si es dones aquest cas ACE advertirà, quan sigui raonablement possible, de la finalització o suspensió de la prestació dels serveis del web.

9- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, la espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis puguin derivar-se’n als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.