Sobre Nosaltres

La professió de l’enòleg

La professió de l’enòleg segons es contempla a la normativa és la següent:

Article 2. Enòleg

 1. D’acord amb el que estableix l’article 102.u de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, per a l’exercici de la professió d’enòleg s’exigeix el títol universitari oficial de llicenciat en enologia, establert pel Reial decret 1845/1996, de 26 de juliol.
 2. Els enòlegs tenen la capacitat professional per realitzar el conjunt d’activitats relatives als mètodes i les tècniques de cultiu de vinya i l’elaboració de vins, mostos i altres derivats de la vinya, l’anàlisi dels productes elaborats i l’emmagatzematge, gestió i conservació. Així mateix, se’ls reconeix la capacitat per realitzar les activitats relacionades amb les condicions tecnicosanitàries del procés enològic i amb la legislació pròpia del sector i les activitats incloses en l’àmbit de la investigació i innovació dins del camp de la viticultura i enologia.
  Normativa

Reial decret 595/2002, de 28 de juny, pel qual es regula l’habilitació per exercir les professions d’enòleg, tècnic especialista en vitivinicultura i tècnic en elaboració de vins ( BOE 160, de 05.07.2002 ).

L’enòleg, és el professional responsable que intervé en el

procés productiu des de la vinya a l’ampolla

El perquè d’un Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues

Com se sap, el cultiu de la vinya a casa nostra ve d’èpoques remotes. Documentalment els autors romans ja en parlaven en el segle I aC. Més tard durant el segle XIV viu Arnau de Vilanova metge i alquimista, un dels primers estudiosos del vi. Però serà Louis Pasteur (1822-1895) qui donarà un gran impuls a l’ enologia científica i és a partir de llavors que l’enologia és reconeguda com la ciència del coneixement del vi.

Tot aquest bagatge històric i d’altres més recents van fer que el 1984 es creés l’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE). Entre les finalitats de l’ACE hi ha la de vetllar pel progrés de la ciència enològica a través del reconeixement legal de l’activitat dels enòlegs, la seva protecció jurídica, etc. Aquestes aspiracions ens van portar a impulsar des de la mateixa ACE el Col·legi d’Enòlegs de Catalunya.

Cal dir que el sector vitivinícola a Catalunya és important amb una producció d’uns 180 milions d’ampolles de vi de les diferents denominacions d’origen i més de 200 milions d’ampolles de cava. Aquests números representen un terç dins la indústria agroalimentària catalana amb una facturació que supera els 1000 milions d’euros i en la qual hi treballen més de 20000 persones.

L’enologia és la ciència del vi i l’enòleg, el professional responsable que intervé en tot el procés productiu des de la vinya a l’ampolla per tal de garantir al consumidor final la salubritat del vi des del punt de vista alimentari. Per això, l’ACE creu que des del marc d’ un col·legi professional podrà defensar millor aquest aliment dins el conjunt de la nostra dieta.

0

Anys denvolupant, investigant i potenciant la viticultura i enología

Història de l’ACE-CEEC

Durant l’any 1984 un col·lectiu de professionals dedicats al món del vi, amb la vocació de defensar els interessos comuns, van decidir formar l’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE), inscrita al registre d’Associacions de Barcelona el 22 de Març de 1984. Els seus estatuts originals foren reformats en alguns punts a l’Assemblea General Extraordinària de l’ 11 de març de 2006 i en data 8 de febrer de 2020, i establert un reglament de Règim Intern a l’Assembla General Extraordinària el 9 de febrer de 1991 aprovats per els associats/es presents i contenen les modificacions aprovades en Assemblea General Extraordinària de data 19 de juny de 2021.

Actualment el nombre d’associats a l’ACE és de quasi 400 i s’agrupen en aquest col·lectiu professionals amb titulació universitària de primer o segon cicle en qualsevol especialitat de viticultura i enologia, i totes les persones que hagin rebut la certificació d’habilitació per a l’exercici de la professió d’enòleg, d’acord a la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, desenvolupada pel Reial Decret 595/2002, de 28 de juny, que regula l’habilitació per a l’exercici d’enòleg.

 

 

Objectius

 • Desenvolupar, investigar i potenciar la viticultura i enologia.
 • Difondre, promocionar i divulgar els coneixements adquirits envers la viticultura i enologia.
 • Fomentar, organitzar o participar en qualsevol acte, conferència, seminari o activitats tècniques relacionades amb la viticultura i enologia, tant dins l’àmbit de l’Associació com amb terceres persones o entitats.
 • Així com qualsevol altre fi que cregui l’Associació que fomenta i desenvolupa la viticultura i enologia.

Activitats

 • Informació i assessorament tècnic als seus associats.
 • Organització i promoció de conferències, jornades tècniques i cursos sobre temes d’interès dels seus associats.
 • Desenvolupar accions de divulgació i promoció de la viticultura i enologia.
 • Prestació de serveis d’interès general dels associats.
 • Mantenir estretes relacions amb entitats de caràcter similar o afins, ja siguin privades o públiques, nacionals o estrangeres.
 • En general, el desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb les finalitats de l’Associació, de conformitat amb el que es disposa en els presentes estatus.