Responsable del tractament de dades

Identitat: Associació Catalana d’Enòlegs

  • NIF: G58195983
  • Adreça postal: Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1 , 08720 – Vilafranca del Penedès (Barcelona)
  • Telèfon: 93 891 2550
  • Contacte protecció de dades i privacitat: ace@enolegs.cat
  • Pàgina web corporativa: www.enolegs.cat
  • E-mail de contacte: ace@enolegs.cat

Finalitat

La finalitat d’aquest tractament és la gestió dels associats per atendre les sol.licituds d’indole diversa dutes a terme per part d’aquests. En funció de la naturalessa de la sol.licitud, la finalitat perseguira la funció de:

– Consultes i sol.licituds emeses mitjançant els formularis de contacte habilitat a tal efecte.

– Comunicacions electròniques de naturalessa informativa, d’acord amb els seus interessos.

– Butlletins d’inscripcions.

A més, les dades seran utulitzades per l’ACE per a l’enviament d’informació corporativa relativa a l’Associació i a l’exercici professional o d’interès de la professió, i per la gestió de quotes.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

Tipologia de les dades

Els interessats del present tractament són els associats, sent objecte de tractament les segünts dades:

– Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça (postal i electrònica) i telèfon.

– Dades de característiques personals: sexe i data de naixement.

– Dades acadèmiques-professionals: titulació promoció, escola, especialitats, data d’expedició del títol i situació laboral.

– Dades de detalls d’ocupació: lloc/càrrec i empresa a la qual pertany.

– Dades econòmiques: número compte bancari.

Origen de les dades

Les dades són facilitades pels mateixos interessats.

Legitimació

L’oferta prospectiva i d’ampliació d’informació sobre els nostres serveis està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l’accepten expressament.

Destinataris

Associació Catalana d’Enòlegs no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari. No obstant utilitzem un servei d’allotjament web de tercers per al procediment i emmagatzemament de les dades en el nostre nom.

Drets

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Associació Catalana d’Enòlegs estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades guardades o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Associació Catalana d’Enòlegs deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa WEB proporciona.