Organització del CEEC

Text sobre la organització del CEEC

Assemblees CEEC

Disposem d’un repositori dels documents oficials del CEEC: actes de les assemblees que s’organitzen, memòries i informes anuals accessibles per als col·legiats i col·legiades a l’Àrea Privada.

Junta de Govern

President-Degà
Pere Campos Osuna

Vicepresident-Vicedegà
Joan Miquel Canals Bosch

Secretaria
Xènia Bonet Batet

Tresorera
Núria Vilalta Moros

Vocal
Maria Cerdà Vericat

Vocal
Jordi París Peralba

Vocal
Josep Anton Llaquet Isart

Vocal
Agnès Nadal Fontanals

Vocal
Jaume Notó Aparicio

Estatuts i normes deontològiques del CEEC

Podeu consultar al peu de pàgina els últims Estatuts vigents del CEEC, de la publicació al DOGC núm. 6864, de 5 de maig de 2015 de la Resolució JUS/861/2015, de 20 d’abril de 2015, per la qual es declara l’adequació a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de l’adaptació dels estatuts del Col.legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.

Normes deontològiques d’actuació professional del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya aprovades en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi del dia 4 de març de 2017 i contenen les modificacions aprovades en Assemblea General Extraordinària de data 19 de juny de 2021.