Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

Creació del CEEC

DECRET 153/2013, de 9 d’abril, de creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya.
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6353, amb data 11.4.2013.

El Col·legi es configura com a instància de gestió dels interessos vinculats a l’enologia i com a vehicle de participació dels Enòlegs i de les Enòlogues en l’administració d’aquests interessos.

Funcions del CEEC

El Col·legi es configura com a instància de gestió dels interessos vinculats a l’enologia i com a vehicle de participació dels Enòlegs i de les Enòlogues en l’administració d’aquests interessos. També pot exercir activitats i prestar serveis que convinguin a les persones col·legiades en règim de dret privat.

És també propòsit del Col·legi contribuir, prop dels altres agents que hi intervenen i, significativament, de l’Administració, en l’eficient control de l’exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats que es puguin veure afectades de manera greu i directe, matèries d’especial interès general, com pot ser la protecció de la salut i seguretat alimentària o innocuïtat.

 • Ordenar, l’exercici de la professió d’Enòleg i Enòloga, de tal manera que respongui als interessos i a les necessitats de la societat.

 • Elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió, i un codi deontològic i de bones pràctiques, per al bon exercici de la professió, i mantenir-lo actualitzat, respectant les disposicions generals establertes en aquests àmbits.

 • Vetllar pels drets i pel compliment dels deures de les persones col·legiades i promoure que el seu exercici professional s’adeqüi a la normativa, a la bona pràctica i als principis deontològics que el regeixen, tot mantenint actualitzat el codi deontològic de la professió, i fer respectar la seva dignitat professional i els seus drets ciutadans així com els dels destinataris de la seva activitat professional.

 • Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.

 • Combatre la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb l’enologia, exercint la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades i adoptant, si escau, les mesures i les accions establertes per l’ordenament jurídic.

 • Prevenir l’intrusisme professional i actuar contra les actuacions que el fomentin o en siguin constitutives.

 • Representar i defensar els interessos generals de l’exercici de la professió d’Enòleg i Enòloga i dels qui l’exerceixen en els àmbits que els afecti i, significativament, davant les administracions públiques.

 • Col·laborar amb l’Administració Pública mitjançant la participació en els seus òrgans, i la delegació de funcions, així com proposar l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la professió d’Enòleg i Enòloga i informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o el Col·legi.

 • Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades per tal de mantenir actualitzada llur competència professional, fent el recull de les tècniques pròpies del coneixement de la professió, prenent en consideració les experiències pròpies del sector, podent acordar col·laboracions amb altres entitats i organitzant de manera permanent activitats formatives d’actualització professional dels col·legiats.

 • Emetre informes i dictàmens relatius a l’enologia i el seu exercici professional.

 • Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

 • Comunicar a l’administració les actuacions irregulars, sempre que en tinguin coneixement, que considerin contràries a la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats dels professionals vinculats a aquella mitjançant una relació administrativa o laboral, o qualsevol relació de prestació de serveis.

 • Adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança dels seus col·legiats a fi de cobrir els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió.

 • Les altres funcions de naturalesa pública, com poden ser el visat de projectes i de treballs de les persones col·legiades, la certificació o acreditació de competències i d’aptitud professional, l’habilitació professional i l’expedició de documentació i de certificats oficials enològics.

 • El col·legi ha de facilitar l’accés a la informació col·legial que sigui pertinent. (adjunt butlleta d’inscripció: Col·legia’t)

 • El Col·legi realitzarà l’exercici d’activitats d’interès col·lectiu i la prestació de serveis a les persones col·legiades, entre d’altres: promoció de la recerca en enologia, activitats de formació, de docència i de comunicació.

 • Posarà a disposició de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis professionals, i també de les persones col·legiades, la informació sobre els estatuts col·legials; els codis deontològics i de bones pràctiques de la professió; les dades professionals de les persones col·legiades; les vies de reclamació i queixes relatives a l’activitat col·legial o de les persones col·legiades; els recursos que es poden interposar en cas de conflicte, i les mesures necessàries per fer efectives les obligacions esmentades.

 • Oferir mediacions i arbitratges en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entres aquestes i tercers.

 • Col·laborarà amb entitats representatives d’interessos ciutadans vinculades amb l’exercici de l’enologia.

 • Formarà part en organitzacions o institucions creades per a la representació d’interessos professionals.

 • El Col·legi podrà disposar les mesures que siguin pertinents per tal d’establir vincles destinats a l’adequada coordinació amb altres entitats de la mateixa professió respecte de les que ha de mantenir l’autonomia que li és característica. Aquests vincles s’articulen mitjançant acord o conveni regit pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries que no ha de impedir el dret d’accés, d’acció i de representació directa davant totes les institucions de dins i de fora de l’Estat i de les funcions de representació general que li corresponen.

 • El Col·legi podrà relacionar-se amb altres entitats quan ho consideri adequat pel desenvolupament de les seves finalitats i funcions, en especial amb els altres col·legis professionals catalans, amb l’Administració local, amb les Universitats i amb les autoritats que regulen, en sentit ampli, la professió d’Enòleg i Enòloga.

 • El Col·legi es relacionarà amb entitats estatals i internacionals quan ho consideri adequat pel desenvolupament de les seves finalitats i funcions.

0

Anys promovent el reconeixement de la professió de l’Enologia

Història del CEEC

Uns dels objectius clars de l’ACE va estar promoure el reconeixement de la professió que es va portar a terme amb l’habilitació de l’exercici d’enòleg seguint els següents passos:

 • RD 1845/1996 creación del títol de Llicenciat en Enología.
 • Lley 50/1998 de 30 de desembre Mesures fiscals administratives i de l’ordre social, apartat 4t de l’article 102 (definició de la professió d’enòleg entre d’altres).
 • RD 595/2002 Pel qual es regula l’habilitació per exercir les professions d’enòleg, entre d’altres.
 • Resolució de 7 de juliol de 2004, pel qual es publica l’acord de la Comissió d’Anàlisi per establir els criteris per a l’emissió dels certificats d’habilitació professional.
 • Ordre ARP/11/2005 per la que es regula el procediment d’habilitació per a l’exercici de la professió d’enòleg.
 • El procés d’Habilitació es realitza durant el 2005 i el 2006 en què l’ACE participa en el tribunal avaluador.

Inici de la promoció del CEEC

Una vegada assolida la creació de la professió d’enòleg amb els estudis universitaris habilitants corresponents i regularitzada l’habilitació dels professionals preexistents a la creació dels estudis universitaris, per mandat de l’Assemblea de l’ACE es va promoure la creació del Col·legi Oficial que regulés la professió, com a eina de protecció jurídica i acció de la millora del seu funcionament.

A l’Assemblea General ordinària de l’ACE de l’11 de març del 2006, a les Caves de Castell de Vilarnau, es va demanar formalment a la Junta Directiva, i per unanimitat dels assistents, que iniciés els tràmits per a la creació del Col·legi Professional d’Enòlegs.

A l’Assemblea General Ordinària de l’ACE del 12 de febrer del 2009 a René Barbier es va ratificar, per unanimitat, la decisió d’impulsar la creació del Col·legi Professional d’Enòlegs de Catalunya.

A l’Assemblea General Ordinària de l’ACE del 29 de gener del 2011 a Masia Vallformosa es va parlar abastament de la situació de creació de col·legis professionals a Espanya i es va promoure la Creació de la Comissió Gestora.

Hi ha nombroses referències en tot el període 2006 a 2013 a l’impuls de la Creació del CEEC.

Aquest encàrrec va fer que es desenvolupés un intens treball de promoció de la creació del CEEC en el període que va des de l’octubre del 2008 fins a l’abril del 2013. En aquest procés van participar el Sra. Bonet, Sr. Campos, Sr. Centelles, Sra. Domingo, Sra. Duran, Sr. Esteban, Sr. Esteve, Sr. Gramona, Sr. Llaquet, Sra. Mallén, Sr. París, Sr. Playà, Sr. Ràfols i Sr. Viader.

Finalment es va publicar el:

DECRET 153/2013, de 9 d’abril, de creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

Activitat de la Comissió Gestora

A partir d’aquest moment va començar l’activitat dels membres que van participar a la Comissió Gestora del CEECi que es van reunir en aquestes sessions:

 • 11/04/2011
 • 25/05/2013. Constitució de la Comissió Gestora: Sra. Bonet, Sr. Campos, Sra. Domingo, Sr. Esteban, Sr. Esteve, Sr. Gramona, Sr. Guevara, Sr. Llaquet, Sra. Mallén, Sr. Paris, Sr. Playà, aprovada per la Junta de Govern de l’ACE a 30 d’abril de 2013 i comunicada a justícia la seva constitució.
 • 09/05/2013, 23/05/2013
 • 06/06/2013, 20/06/2013
 • 04/07/2013
 • 01/08/2013
 • 03/09/2013, 17/09/2013
 • 01/10/2013, 15/10/2013, 25/10/2013
 • 12/11/2013, 26/11/2013
 • 10/12/2013
 • 21/01/2014
 • 04/02/2014,18/02/2014

Aquesta comissió es va encarregar de la selecció de l’advocat que va assistir en el procés de la creació del col·legi professional, el Sr. Vallés, amb la redacció dels estatuts provisionals, la seva revisió, atenció a correspondència d’entrades i sortides relacionades i l’estudi de les relacions entre el CEEC i l’ACE. Es va contactar amb altres entitats de característiques similars (Col·legi d’Enginyers Industrials i Associació d’Enginyers Industrials) per conèixer de primera mà les seves experiències.

També es van fer prospeccions per mirar d’integrar el màxim de components no habilitats de l’ACE en el CEEC.Es van mantindre les reunions amb universitats per crear possibles passarel·les ad hoc.