Col·legia’t al CEEC

Qui pot col·legiar-se?

Poden incorporar-se al Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya els Llicenciats en Enologia i els i les professionals que estiguin habilitats per a l’exercici de la professió d’enòleg o enòloga d’acord amb el Reial Decret 595/2002, de 28 de juny.

Quotes

El cobrament de les quotes es fa semestralment. Les quotes es cobren al gener i juliol. Els imports són els següents:

Quota d’entrada: Matrícula 50 €
Quotes col·legials: General 75 € semestrals

Avantatges de col·legiar-se al CEEC

El Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya (CEEC) és la institució que representa i ordena l’exercici de la professió dels enòlegs i treballa per la gestió dels interessos vinculats a l’enologia i com a vehicle de participació dels Enòlegs i de les Enòlogues en l’administració d’aquests interessos.

És també propòsit del Col·legi contribuir, prop dels altres agents que hi intervenen i, significativament, de l’Administració, en l’eficient control de l’exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats que es puguin veure afectades de manera greu i directe, matèries d’especial interès general, com pot ser la protecció de la salut i seguretat alimentària o innocuïtat.

Formulari de col·legiació al CEEC

Aquest formulari, emplenat i signat, s’ha d’enviar a ceec@enolegs.cat en format pdf, juntament amb còpia de la titulació universitària en enologia o certificació d’habilitació de la professió d’enòleg, i fotografia mida carnet. Si la signatura és manuscrita, un cop omplert cal imprimir-lo, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo per correu electrònic.

laptop-gf9acf7d8f_1920

Rebre informació general del Col·legi en format electrònic

pexels-photo-225229

Subscripció a Acenologia i als butlletins ACE-CEEC

Red grape bunches hanging from vine in sun light

Accés a Enoreports, servei d’informació científica per a professionals de l’enologia

wine-leaves-gab8d45e10_1920

Accés a l’Àrea Privada de la pàgina web

Indoor photo of    winery factory

Accés i possibilitat de formar part de la Borsa de Treball

grapes-gcec9b507a_1920

Assegurança de Responabilitat Civil gratuïta

glasses-gc24f21879_1920

Assistir a les activitats i actes que organitza amb descomptes

Bonificació especial per atur

S’aplica als sol.licitants que estiguin en situació d’atur i que no estiguin treballant en cap mena de feina remunerada.

La Junta de Govern del CEEC en reunió telemàtica del dia 21 d’abril de 2020, va acordar les següents bonificacions en les quotes dels col·legiats.

La bonificació a l’atur estableix 2 trams:

  • A partir del primer any d’estar aturat es reduirà la quota anual al 50%.
  • Els col·legiats que facin més de 3 anys aturats, la reducció serà del 75% de la quota anual.

En ambdós casos el col·legiat ha d’acreditar la permanència en l’atur i enviar i renovar cada 6 mesos la documentació acreditativa.

Quan se’t reconegui aquesta exempció, passaràs a la classe de no-exercents i, per tan, no gaudiràs de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi.

Pots realitzar el tràmit enviant-nos la documentació requerida a ceec@enolegs.cat

Documentació necessària:

Quan tornis a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauràs de comunicar al CEEC per tal de tornar a la situació de col·legiat en exercici.

Quota anual:

Primer tram: 75 € anual
Segon tram: 37,50 € anual

Captació de companys no associats

Per incentivar la filiació al CEEC els companys col·legiats de ple dret que portin un nou company col·legiat tindran durant un any, un 50% de descompte per tots dos en la quota i la matrícula exempta. (Aquesta subvenció es incompatible amb altres).

Hauran de presentar la sol·licitud, amb l’acreditació acadèmica pertinent acompanyada de la romanació d’un col.legiat numerari.

Bonificació no exercent

S’aplica als sol.licitants que si bé tenen la titulació d’enòlegs, no exerceixen ni tenen intenció d’exercir la professió ni prestar serveis com a enòlegs, perquè treballen en sectors diferents de l’enologia.

S’haurà d’aportar la següent documentació: certificat de vida laboral actualitzat i un document on s’acrediti que la seva categoria laboral no és enòleg (capçelera de la nòmina, contracte, certificat d’empresa…).

Aquests abonaran una quota semestral corresponent al 20% de la totalitat. Amb aquesta quota es seguirà gaudint de tots els serveis oferts, a excepció què no disposaran de la cobertura de la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil.

Si en algun moment, canvia la situació a exercent, ha ha de comunicar per al rstabliment de la situació.

Quota anual: 60 €