Participació Pública ’ORDEN MINISTERIAL MOD. ART. 19 RD 169/2018’

Us informem que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat a l'apartat de participació pública de la pàgina web el projecte normatiu:

Orden APA/ /2020, de de mayo, por la que se adecuan ciertas condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo .""

Aquelles persones que ho vulguin podran enviar les observacions que considerin oportunes en el termini màxim de 7 dies hàbils , a l'adreça de correu electrònic idiagri@mapa.es , indicant a l' assumpte "ORDEN MINISTERIAL MOD. ART. 19 RD 169/2018", per a la seva avaluació i en el seu cas per a la incorporació a l'expedient.

Podeu consultar el contingut del projecte normatiu al següent enllaç: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/orden-apa-2020.aspx

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation