Perits judicials i Perits judicials d’ofici

Seguint indicacions del Departament de Justícia de la Generalitat, el CEEC gestiona la llista d'enòlegs/enòlogues interessats en actuar com a pèrits judicials i perits judicials d'ofici. El període d'inscripció i renovació d'aquesta llista s'obre anualment.

Que fa un pèrit judicial?

Són professionals que poden ser cridats per una autoritat judicial per realitzar un informe (peritatge) sobre un tema relacionat amb els seus coneixements i la seva experiència professional, necessari perquè el jutge pugui tenir elements de judici per resoldre una reclamació judicial.

Tots el col·legiats interessats s'hauran d'inscriure o renovar la seva inscripció i acceptar les condicions establertes pel Departament de Justícia i la Llei d'enjudiciament Civil, que preveu que el perit pot excusar-se d'acceptar el càrrec una vegada designat només si al·lega causa justa i si el jutge o tribunal l'admet. És per això, que la Direcció General del Departament de Justícia demana que els professionals que s'incloguin realment tinguin la disponibilitat necessària perquè si son cridats per un òrgan judicial, i si tenen els coneixements adequats puguin acceptar-ne l'encàrrec.

Pel que fa a la llista de perits Judicials d'ofici que fa referència l'ordre JUS/419/2009, ens informen de Suport Judicial que:

  • La inclusió en les llistes de perits es totalment voluntària, peró en el moment que el professional s'inscriu està subjecte a les obligacions que legalment corresponguin.
  • En el cas que un perit no accepti un nomenament fet per l'òrgan judicial sense una causa justificada, aquest perdrà el torn de la llista i, en cas de reiteració (a la tercera vegada) en serà exclòs, sens perjudici de les mesures que pugui prendre l'òrgan judicial.
  • La indicació de l'àmbit territorial d'actuació dels pèrits s'ha de fer en funció del seu domicili professional, i per tant, el desplaçament respecte l'òrgan judicial no ha de ser un impediment per acceptar l'encàrrec.

I si ja estava inscrit en les llistes d'anys anteriors? Important!

  • Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes dels anys anteriors han de tornar a formalitzar anualment la inscripció per actualitzar les seves dades.

NORMATIVA

Llei d'enjudiciament civil
Articles 341 i següents relatius a peritatges judicials

Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta
Article 6 referent a l'assistència pericial. Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 11, de 12 de gener)

DOGC núm. 5372 – 5/05/2009
ORDRE ECF/218/2009, de 16 d'abril, per la qual s'aproven els honoraris dels/de les perits/es tercers/es en les taxacions pericials contradictòries

Pagament dels peritatges judicials

ORDRE JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia.

Si esteu interessats en formar part d'aquest llistat contacteu amb la secretaria. S'obre convocatoria una vegada l'any.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation