Entrevista a Miquel Rius Director - Gerent de Rius & Rius Consultoria Vinícola

“La convocatòria en curs resta oberta fi ns al 31.01.2020”

A les portes de l'inici de la campanya vitivinícola 2019/2020 hom pot considerar que és un bon moment per avaluar l'ús i aplicació de les mesures del Programa de Suport 2019-2023 al Sector vitivinícola espanyol.

Resolta la 2a convocatòria dels ajuts a les inversions destinades a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes vitivinícoles, ens en podria fer un primer comentari?

En compliment de les disposicions vigents sobre la matèria (tant de rang europeu com estatal i autonòmic) i a proposta de la Comissió de Valoració del DARP i la decisió de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), en base al pressupost disponible i les puntuacions atorgades als expedients de petició d'ajut, s'han determinat aquells projectes que reuneixen els requisits per ser subvencionats. Han quedat així resoltes les peticions formulades fi ns el passat 31.01.2019, data fi xada com a termini per a les sol·licituds corresponents a la denominada 2a convocatòria de les mesures previstes del Programa de Suport 2019- 2023 (totalment amb fons europeus) al sector vitivinícola espanyol.

Hi ha cap aspecte que vers l'anterior convocatòria valgui la pena destacar?

Un dels més importants i, per tant, més destacables, és que es manté en el 30% el percentatge que es concedeix a fons perdut sobre el total de les inversions aprovades. Un altre, sens dubte, és l'augment de la nota de tall pel que fa a la puntuació dels expedients, que ha passat dels 31 als 33 punts en aquesta convocatòria. Recordem que per a la fi xació dels criteris de priorització per a l'elecció dels projectes s'atorguen dues puntuacions: una segons els requisits dels sol·licitants, i una altra en funció de les actuacions a realitzar. Dins d'aquestes, de forma general, podem concloure que aquells operadors que han tingut cura a posar de relleu el compliment dels objectius estratègics establerts en el Decret de convocatòria, amb una especial atenció a l'aplicació de mesures amb tendència a afavorir l'estalvi hídric, la millora de l'efi ciència energètica i la implantació-gestió de processos sostenibles, han estat els principals benefi ciaris en aquesta convocatòria.

Quina és l'evolució que es pot preveure vers una propera convocatòria dictada a l'empara d'aquesta línia d'ajuts en pro del sector vitivinícola?

Cal recordar que les peticions es poden formular en qualsevol moment de la vigència del Programa de suport 2019/2023, si bé cada 31 de gener es consideraran tancades les convocatòries anuals. El termini, doncs, de presentació de les que podríem denominar peticions en tercera convocatòria finalitzarà el proper dia 31 de gener de 2020. Voldríem fer notar als operadors interessats que aquesta tercera convocatòria podria resultar la darrera que comptés amb les disponibilitats pressupostàries completes, tota vegada que les peticions que es facin a la seva empara però es prevegin realitzar en dos exercicis afectaran, sens dubte, les disponibilitats pressupostàries de la quarta i darrera convocatòria.

Té alguna recomanació per als operadors del sector interessats a accedir a aquests tipus d'ajuts?

Com hem tingut ocasió de manifestar en d'altres convocatòries d'aquest tipus des de Rius & Rius Assessors estem convençuts que es tracta d'una molt bona oportunitat per a tots aquells cellers i caves que tinguin previstes inversions de cara a la nova campanya vitivinícola (a executar en un o en dos exercicis). Com hem assenyalat, considerem que la propera convocatòria pot resultar la darrera amb plena disponibilitat pressupostària dels fons provinents de la UE. Caldria, doncs, saber-la aprofi tar. Cal tenir molta cura en la redacció dels projectes tant des del punt de vista tècnic (tenen cabdal importància tots els aspectes relacionats amb el medi ambient), com jurídic i administratiu. Una bona coordinació prèvia ha de resultar fonamental. Igualment, la correcta elecció d'especialistes qualifi cats per a l'estudi i tramitació de les peticions que es formulin n'és la primera garantia d'èxit. En la nostra qualitat de consultoria especialitzada en temàtica vitivinícola hem de manifestar la satisfacció de tot el nostre equip multidisciplinar en cada àrea d'actuació: Urbanisme, Enginyeria i Arquitectura Industrial i Agroalimentària, Medi Ambient, Econòmicfinancer, Enològic, Seguretat i Innocuïtat Alimentaria, Jurídic i Administratiu. La seva coordinada i professional actuació ha comportat continuar presentant, una vegada més, un dels millors balanços del sector tant pel nombre d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.

Entrevista original de l'edició del 3 de vuit en paper del divendres 26 de juliol de 2019

entrevista miquel rius

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation