Assegurança de Responsabilitat Civil Professional CEEC

El Col-legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya seguint amb la política de recolzament al nostre col·lectiu, té contractada una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva que cobreix els treballs realitzats en l'exercici de l'activitat professional com a Enòleg.
El Col·legi i la responsabilitat civil

L'article 9 de la Llei 7/2006 de 31 de maig de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals estableix que els professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en que puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió, i que els col·legis professionals han d'atorgar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d'assegurança de llurs col·legiats.

En compliment d'aquest precepte legal, el Col·legi d'Enòlegs des de fa anys té contractada una pòlissa d'RC col·lectiva per oferir als seus col·legiats cobertura per respondre de la RC sobre els riscos que es puguin derivar de l'exercici professional.

El dia 1 setembre de 2020 , es va fer efectiva la renovació de l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional que oferim gratuïtament als col·legiats, en fer-se càrrec el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya de l'import anual de la mateixa i que ofereix als col·legiats en actiu, mentre estiguin i romanguin col·legiats, els col·legiats amb la condició que no exerceixen no estan inclosos en l'assegurança.

Aquest servei és gratuït per a tots els col·legiats i va inclòs dins de la quota col·legial. El Col·legi és el prenedor de l'assegurança.

L'asseguradora és AXA.

Ofereix una cobertura bàsica amb un límit de 150.000 € , per sinistre, assegurat i període i durada de l'assegurança per fer front a les reclamacions fins a aquesta quantia.

Aquí us podeu descarregar el condicionat de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional CEEC

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation