Funcions del CEEC

El Col·legi es configura com a instància de gestió dels interessos vinculats a l'enologia i com a vehicle de participació dels Enòlegs i de les Enòlogues en l'administració d'aquests interessos. També pot exercir activitats i prestar serveis que convinguin a les persones col·legiades en règim de dret privat.

És també propòsit del Col·legi contribuir, prop dels altres agents que hi intervenen i, significativament, de l'Administració, en l'eficient control de l'exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats que es puguin veure afectades de manera greu i directe, matèries d'especial interès general, com pot ser la protecció de la salut i seguretat alimentària o innocuïtat.

Al tractar-se d'un organisme privat de dret públic ha de:

 • Ordenar, l'exercici de la professió d'Enòleg i Enòloga, de tal manera que respongui als interessos i a les necessitats de la societat.

 • Elaborar les normes relatives a l'exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió, i un codi deontològic i de bones pràctiques, per al bon exercici de la professió, i mantenir-lo actualitzat, respectant les disposicions generals establertes en aquests àmbits.

 • Vetllar pels drets i pel compliment dels deures de les persones col·legiades i promoure que el seu exercici professional s'adeqüi a la normativa, a la bona pràctica i als principis deontològics que el regeixen, tot mantenint actualitzat el codi deontològic de la professió, i fer respectar la seva dignitat professional i els seus drets ciutadans així com els dels destinataris de la seva activitat professional.

 • Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.

 • Combatre la competència deslleial i altres actuacions irregulars en relació amb l'enologia, exercint la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades i adoptant, si escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.

 • Prevenir l'intrusisme professional i actuar contra les actuacions que el fomentin o en siguin constitutives.

 • Representar i defensar els interessos generals de l'exercici de la professió d'Enòleg i Enòloga i dels qui l'exerceixen en els àmbits que els afecti i, significativament, davant les administracions públiques.

 • Col·laborar amb l'Administració Pública mitjançant la participació en els seus òrgans, i la delegació de funcions, així com proposar l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i la regulació de l'accés i l'exercici de la professió d'Enòleg i Enòloga i informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o el Col·legi.

 • Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades per tal de mantenir actualitzada llur competència professional, fent el recull de les tècniques pròpies del coneixement de la professió, prenent en consideració les experiències pròpies del sector, podent acordar col·laboracions amb altres entitats i organitzant de manera permanent activitats formatives d'actualització professional dels col·legiats.

 • Emetre informes i dictàmens relatius a l'enologia i el seu exercici professional.

 • Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

 • Comunicar a l'administració les actuacions irregulars, sempre que en tinguin coneixement, que considerin contràries a la legislació vigent en matèria d'incompatibilitats dels professionals vinculats a aquella mitjançant una relació administrativa o laboral, o qualsevol relació de prestació de serveis.

 • Adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d'assegurança dels seus col·legiats a fi de cobrir els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.

 • Les altres funcions de naturalesa pública, com poden ser el visat de projectes i de treballs de les persones col·legiades, la certificació o acreditació de competències i d'aptitud professional, l'habilitació professional i l'expedició de documentació i de certificats oficials enològics.

 • El col·legi ha de facilitar l'accés a la informació col·legial que sigui pertinent. (adjunt butlleta d'inscripció: Col·legia't)

ACTIVITATS I SERVEIS

 • El Col·legi realitzarà l'exercici d'activitats d'interès col·lectiu i la prestació de serveis a les persones col·legiades, entre d'altres: promoció de la recerca en enologia, activitats de formació, de docència i de comunicació.

 • Posarà a disposició de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis professionals, i també de les persones col·legiades, la informació sobre els estatuts col·legials; els codis deontològics i de bones pràctiques de la professió; les dades professionals de les persones col·legiades; les vies de reclamació i queixes relatives a l'activitat col·legial o de les persones col·legiades; els recursos que es poden interposar en cas de conflicte, i les mesures necessàries per fer efectives les obligacions esmentades.

 • Oferir mediacions i arbitratges en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entres aquestes i tercers.

 • Col·laborarà amb entitats representatives d'interessos ciutadans vinculades amb l'exercici de l'enologia.

 • Formarà part en organitzacions o institucions creades per a la representació d'interessos professionals.

 • El Col·legi podrà disposar les mesures que siguin pertinents per tal d'establir vincles destinats a l'adequada coordinació amb altres entitats de la mateixa professió respecte de les que ha de mantenir l'autonomia que li és característica. Aquests vincles s'articulen mitjançant acord o conveni regit pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries que no ha de impedir el dret d'accés, d'acció i de representació directa davant totes les institucions de dins i de fora de l'Estat i de les funcions de representació general que li corresponen.

 • El Col·legi podrà relacionar-se amb altres entitats quan ho consideri adequat pel desenvolupament de les seves finalitats i funcions, en especial amb els altres col·legis professionals catalans, amb l'Administració local, amb les Universitats i amb les autoritats que regulen, en sentit ampli, la professió d'Enòleg i Enòloga.

 • El Col·legi es relacionarà amb entitats estatals i internacionals quan ho consideri adequat pel desenvolupament de les seves finalitats i funcions.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation