Antecedents del CEEC

Estatuts de l'Associació Catalana d'Enòlegs, CAPÍTOL I, Fins determinats, ARTICLE 2 - Els fins primordials d'aquesta Associació seran el d'obtenir el reconeixement legal de l'activitat dels enòlegs, llur titulació legal, llur protecció jurídica i qualsevol mena d'acció que tingui com a fi la millora del seu funcionament.”

Uns dels objectius clars de l'ACE ha estat promoure el reconeixement de la professió que es va portar a terme amb l'habilitació de l'exercicid'enòleg seguint els següents passos:

 • RD 1845/1996 creación deltítulo de Licenciado en Enología.

 • Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del orden social, apartado 4º del artículo 102 (definición de la profesión de enólogo entre otras).

 • RD 595/2002 Por el que se regula la habilitación para ejercer la profesiones de enólogo, entre otras.

 • Resolución de 7 de julio de 2004 por el que se publica el acuerdo de la Comisión de Análisis para establecer los criterios para la emisión de los certificados de habilitaciónprofesional.

 • Ordre ARP/11/2005 per la que es regula el procediment d'habilitació per a l'exercici de la professió d'enòleg.

 • El procés d'Habilitació es realitza durant el 2005 i el 2006 en què l'ACE participa en el tribunal avaluador.

Inici de la promoció del CEEC

Una vegada assolida la creació de la professió d'enòleg amb els estudis universitaris habilitants corresponents i regularitzada l'habilitació dels professionals preexistents a la creació dels estudis universitaris, per mandat de l'Assemblea de l'ACE es va promoure la creació del Col·legi Oficial que regulés la professió, com a eina de protecció jurídica i acció de la millora del seu funcionament.

A l'Assemblea General ordinària de l'ACE de l'11 de març del 2006, a les Caves de Castell de Vilarnau, es va demanar formalment a la Junta Directiva, i per unanimitat dels assistents, que iniciés els tràmits per a la creació del Col·legi Professional d'Enòlegs.

A l'Assemblea General Ordinària de l'ACE del 12 de febrer del 2009 a René Barbier es va ratificar, per unanimitat, la decisió d'impulsar la creació del Col·legi Professional d'Enòlegs de Catalunya.

A l'Assemblea General Ordinària de l'ACE del 29 de gener del 2011 a Masia Vallformosa es va parlar abastament de la situació de creació de col·legis professionals a Espanya i es va promoure la Creació de la Comissió Gestora.

Hi ha nombroses referències en tot el període 2006 a 2013 a l'impuls de la Creació del CEEC.

Aquest encàrrec fa que es desenvolupi un intens treball de promoció de la creació del CEEC en el període que va des de l'octubre del 2008 fins a l'abril del 2013. Amb perill de deixar-me algun component, en aquest procés van participar el Sra. Bonet, Sr. Campos, Sr. Centelles, Sra. Domingo, Sra. Duran, Sr. Esteban, Sr. Esteve, Sr. Gramona, Sr. Llaquet, Sra. Mallén, Sr. París, Sr. Playà, Sr. Ràfols i Sr. Viader.

Finalment es publica el:

 • DECRET 153/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya

Activitat de la Comissió Gestora

A partir d'aquest moment comença l'activitat dels membres que han participat a la Comissió Gestora del CEEC que s'ha reunit en les 19 ocasions:

 • 11/04/2011

 • 25/05/2013. Constitució de la Comissió Gestora: Sra. Bonet, Sr. Campos, Sra. Domingo, Sr. Esteban, Sr. Esteve, Sr. Gramona, Sr. Guevara, Sr. Llaquet, Sra. Mallén, Sr. Paris, Sr. Playà, aprovada per la Junta de Govern de l'ACE a 30 d'abril de 2013 i comunicada a justícia la seva constitució.

 • 09/05/2013, 23/05/2013

 • 06/06/2013, 20/06/2013

 • 04/07/2013

 • 01/08/2013

 • 03/09/2013, 17/09/2013

 • 01/10/2013, 15/10/2013, 25/10/2013

 • 12/11/2013, 26/11/2013

 • 10/12/2013

 • 21/01/2014

 • 04/02/2014,18/02/2014

Aquesta comissió s'ha encarregat de la selecció de l'advocat que assisteix en el procés de la creació del col·legi professional, el Sr. Vallés, amb la redacció dels estatuts provisionals, la seva revisió, atenció a correspondència d'entrades i sortides relacionades i l'estudi de les relacions entre el CEEC i l'ACE. Es va contactar amb altres entitats de característiques similars (Col·legi d'Enginyers Industrials i Associació d'Enginyers Industrials) per conèixer de primera mà les seves experiències.

També es van fer prospeccions per mirar d'integrar el màxim de components no habilitats de l'ACE en el CEEC.S'han mantingut reunions amb universitats per crear possibles passarel·les ad hoc.

Juntament amb l'anterior, s'han mantingut contactes amb entitats bancàries pel futur funcionament del Col·legi Professional.

Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation