Història de l’ACE

Durant l'any 1984 un col·lectiu de professionals dedicats al món del vi, amb la vocació de defensar els interessos comuns, van decidir formar l'Associació Catalana d'Enòlegs (ACE), inscrita al registre d'Associacions de Barcelona el 22 de Març de 1984. Els seus estatuts originals foren reformats en alguns punts a l'Assemblea General Extraordinària de l' 11 de març de 2006 i en data 8 de febrer de 2020, i establert un reglament de Règim Intern a l'Assembla General Extraordinària el 9 de febrer de 1991 aprovats per els associats/es presents i contenen les modificacions aprovades en Assemblea General Extraordinària de data 19 de juny de 2021.

Actualment el nombre d'associats a l'ACE és de quasi 400 i s'agrupen en aquest col·lectiu professionals amb titulació universitària de primer o segon cicle en qualsevol especialitat de viticultura i enologia, i totes les persones que hagin rebut la certificació d'habilitació per a l'exercici de la professió d'enòleg, d'acord a la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, desenvolupada pel Reial Decret 595/2002, de 28 de juny, que regula l'habilitació per a l'exercici d'enòleg.

Els objectius són:

  • Desenvolupar, investigar i potenciar la viticultura i enologia.
  • Difondre, promocionar i divulgar els coneixements adquirits envers la viticultura i enologia.
  • Fomentar, organitzar o participar en qualsevol acte, conferència, seminari o activitats tècniques relacionades amb la viticultura i enologia, tant dins l'àmbit de l'Associació com amb terceres persones o entitats.
  • Així com qualsevol altre fi que cregui l'Associació que fomenta i desenvolupa la viticultura i enologia.

Les seves activitats:

  • Informació i assessorament tècnic als seus associats.
  • Organització i promoció de conferències, jornades tècniques i cursos sobre temes d'interès dels seus associats.
  • Desenvolupar accions de divulgació i promoció de la viticultura i enologia.
  • Prestació de serveis d'interès general dels associats.
  • Mantenir estretes relacions amb entitats de caràcter similar o afins, ja siguin privades o públiques, nacionals o estrangeres.
  • En general, el desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb les finalitats de l'Associació, de conformitat amb el que es disposa en els presentes estatus.
Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Centre Àgora · Polígon Domenys II · Plaça Àgora, 1  · 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) · Tel. 93 891 2550 · Fax 93 891 2550
facebooktwitterlinkedinslideshareWine Moderation